Szkoła Rodzenia

Zobacz mapę

Pawilon 1A

Serdecznie zapraszamy przyszłych rodziców na bezpłatne zajęcia w Szkole Rodzenia.
Kurs Szkoły Rodzenia przewidziany na osiem dwugodzinnych spotkań.
Zajęcia odbywają się we wtorki w grupach o godzinie 15.00, 17.00 i 19.00 w budynku 1A na parterze.
Zajęcia prowadzone są przez Wiolettę Terpiłowską położną środowiskowo - rodzinną, edukatora ds. laktacji i akredytowanego doradcę noszenia dzieci w chustach.

W programie m.in.:

  • ciąża i zdrowy styl życia,
  • przygotowanie do porodu naturalnego,
  • rola osoby towarzyszącej w czasie porodu,
  • techniki łagodzenia bólu porodowego,
  • pielęgnacja w połogu,
  • zalety karmienia naturalnego,
  • warsztaty z oddychania w trakcie porodu, pozycji porodowych, kąpieli noworodka, prawidłowego karmienia piersią, chustonoszenia dzieci.

Zapisy i wszelkie informacje pod numerem telefonu 508 875 136

INFORMACJA NA JAKICH ZASADACH SZPITAL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl.

2. Szpital przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w celu organizacji i koordynacji kursu szkoły rodzenia oraz przekazywania informacji o wydarzeniach prozdrowotnych.

W takim przypadku Szpital zwróci się do Uczestników o wyrażenie zgody/oświadczenia woli w formie pisemnej. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie. W chwili pozyskiwania zgody zostanie na piśmie poinformowany szczegółowo o celach przetwarzania, zasadach, możliwościach wycofania zgody oraz uzyska informacje jakie są konsekwencje niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na cele wskazane w treści zgody.

3. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, np. Sądom, Prokuraturze, innym organom państwowym, instytucjom uprawnionym. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi; usług doradczo prawnych.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. przez czas trwania kursu szkoły rodzenia, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia edukacji prozdrowotnej albo do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Uczestnik ma prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod@zoz-zdroje.pl.

*RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej