Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta SPSZOZ „Zdroje”
Dorota Przeradzka

 • przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00
  w siedzibie SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie
  Budynek Administracji Pawilon 11, pokój nr 28
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. pisemnie:
  adres do korespondencji:
  SPSZOZ „Zdroje”
  ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
  2. pocztą elektroniczną – kontakt e mail: pacjent@zoz-zdroje.pl
  3. osobiście – w siedzibie pełnomocnika
  4.ustnie – przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują: wnoszący skargę bądź wniosek i przyjmujący zgłoszenie
 • telefon kontaktowy: 91 880 6365
 • skargi i wnioski wnoszone na piśmie (również w formie elektronicznej) powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, własnoręczny podpis oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 • skargi i wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu do SPSZOZ „Zdroje”. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią rozpatrzenie skargi w powyższym terminie – odpowiedź zostanie udzielona w terminie do dwóch miesięcy od daty wpływu skargi/wniosku. O wyniku rozpatrzenia SPSZOZ ”Zdroje” zawiadamia wnoszącego na piśmie bądź w formie elektronicznej, jeśli skarżący wybierze taką formę korespondencji.


Jeśli uważasz, że zostały naruszone prawa pacjenta możesz zgłosić skargę/ wniosek do:

Rzecznika Praw Pacjenta

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna Infolinia Rzecznika: 800 – 190 – 590 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00)
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
e mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej