POIS.09.01.00-00-0354/18

Projekt numer: POIS.09.01.00-00-0354/18
pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie”

Dnia 01 października 2018 r. Pan Minister Łukasz Szumowski i Pan Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” Łukasz Tyszler podpisali umowę nr POIS.09.01.00-00-0354/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie”.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie został Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt Realizowany jest w OSI Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Cel projektu

Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 284 048,00 PLN, w tym: 241 440,80 PLN - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci zostanie doposażony w sprzęt i urządzenia medyczne:

kardiomonitor - 2 sztuki,
pulsoksymetr - 6 sztuk,
aparat USG – 1 sztuka,
kapnograf - 2 sztuki,
aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta - 1 sztuka,

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, § 4 ust. 16 i 17: „Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postepowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

SPSZOZ „Zdroje” jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. Zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

SPSZOZ „Zdroje” Zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Galeria

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej