Konkurs ofert na świadczenie usług laboratoryjnych

21.10.2020


Informacja o zamiarze zawarcia aneksu do umowy na Świadczenie usług laboratoryjnych dla SPS ZOZ „Zdroje”


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie niniejszym informuje, iż w oparciu o art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2020.295 z póź. zm.) zamierza podjąć negocjacje w celu zmiany umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne pielęgniarek dla SPS ZOZ „Zdroje” w celu wprowadzenia do ich zakresu czynności przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19” realizowanego w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, typ 6 Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20.


Negocjacje odbędą się w dniu  27 października 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie SPS ZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.


Wszyscy Wykonawcy zainteresowani wykonywaniem ww świadczeń obowiązani są zgłosić zamiar uczestnictwa w negocjacjach  do dnia  26 października 2020r. do godz. 15.00.


SPS ZOZ ZDROJE zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania Wykonawcy.

 Projekt.pdf

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej