Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, zwany w dalszej części statutu „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej w brzmieniu: SPSZOZ „Zdroje”.
 3. Szpital jest odrębnym podmiotem praw majątkowych i uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez sąd rejestrowy.
 4. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego, z wyjątkiem przypadków wskazanych w statucie i innych aktach prawnych, działa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2

 1. Siedzibą Szpitala jest miasto Szczecin.
 2. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Szpital działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) zwana dalej „ustawą”;
2) niniejszego statutu;
3) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
4) innych przepisów prawa, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZPITALA

 

§ 4

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia i promocja zdrowia dla osób hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz leczonych ambulatoryjnie w poradniach specjalistycznych lub innych jednostkach organizacyjnych w zakresie szpitala ogólnego, psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej.

§ 5

1. Zadania Szpitala obejmują:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacji;
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki doraźnej;
5) wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych;
6) prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
7) współpracę w zakresie organizowania szkolenia przed- i podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych.

2. Szpital, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Szpital realizuje zadania obronne wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.) oraz wydanych na podstawie tej ustawy aktów wykonawczych.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZPITALA

§ 6

Organami Szpitala są:

1) Kierownik;
2) Rada Społeczna.

§ 7

 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Dyrektor.
 3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Szpitala.

§ 8

 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz doradczym Dyrektora.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawienie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności;
c) przyznawania Dyrektorowi nagród;
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c) kredytów bankowych lub dotacji;
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.

 

§ 10

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
 2. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

 

§ 11

       1.  Mandat członka Rady Społecznej wygasa w przypadku:

1)  odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej;
2) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
3) śmierci;

       2. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

       3.  Członek Rady Społecznej jest odwoływany w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata;
2)skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 12

1. W skład SPSZOZ „Zdroje” wchodzą następujące zakłady lecznicze, jednostki i komórki organizacyjne:

1) zakład leczniczy „Szpital”, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne pod nazwą: „Szpital przy ul. Mącznej” oraz „Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Żołnierskiej”, w skład których wchodzą komórki organizacyjne:

a) Szpital przy ul. Mącznej:

-     Oddziały:

--    Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci,

--    Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży,

--    Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii,

--    I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii,

--    Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii,

--    Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych,

--    Kardiologii Dziecięcej,

--    Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii,

--    Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć,

--    Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z Pododdziałem Centrum Leczenia Oparzeń,

--    Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej,

--    III Oddział Ogólnopsychiatryczny,

--    V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych,

--    VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny,

--    Chorób Wewnętrznych,

--    Urologiczny,

--    Okulistyczny,

--    Dzienny Otolaryngologiczny,

             -     Centrum Leczenia Spastyczności,

-     Pediatryczna Izba Przyjęć,

-     Psychiatryczna Izba Przyjęć,

-     Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć,

-     Izba Przyjęć Ogólna,

-     Zespół wyjazdowy neonatologiczny „N”,

-     Blok operacyjny,

-     Sala porodowa,

-     Zespół Rehabilitacji Wewnątrzszpitalnej,

-     Zespół Psychologów,

-     Zespół Konsultantów,

-     Zespół Epidemiologiczny,

-     Apteka Szpitalna,

-     Laboratorium mikrobiologiczne,

-     Centralna Sterylizatornia,

-     Pracownie:

--   Bronchoskopii,

--   Gastroskopii,

--   Gastroskopii dla Dzieci,

--   Kolonoskopii,

--   Kolonoskopii dla Dzieci,

--   Zakład diagnostyki obrazowej: Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Ultrasonografii, Tomografii Komputerowej, Mammografii;

b)    Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Żołnierskiej:

     -     Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

2) zakład leczniczy „Poradnie Przyszpitalne”, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne pod nazwą: „Poradnie Przyszpitalne przy ul. Mącznej”, „Poradnie przy ul. Św. Wojciecha”, „Centrum Psychiatryczne przy ul. Żołnierskiej” oraz „Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie”, w skład których wchodzą komórki organizacyjne:

a) Poradnie Przyszpitalne przy ul. Mącznej:

-     Poradnie:

--   Alergologiczna,

--   Pulmonologiczna,

--   Leczenia Mukowiscydozy,

--   Kardiologii Dziecięcej,

--   Neurochirurgiczna dla Dzieci i Młodzieży,

--   Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży,

--   Gastroenterologiczna dla Dzieci,

--   Żywieniowa dla Dzieci,

--   Reumatologiczna dla Dzieci,

--   Nefrologiczna dla Dzieci,

--   Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,

--   Ginekologiczno-położnicza,

--   Neonatologiczna,

--   Laktacyjna,

--   Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

--   Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,

--   Rehabilitacyjna,

--   Urologiczna,

--   Neurochirurgiczna,

--   Hematologiczna,

--   Okulistyczna,

--   Leczenia zeza,

--   Otolaryngologiczna,

--   Nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej,

--   Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

--   Profilaktyczna Medycyny Pracy,

-     Dzienny Oddział Rehabilitacyjny,

-     Dział Fizjoterapii,

-     Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej,

-     Szkoła Rodzenia,

-     Zespół transportu sanitarnego,

-     Pracownie:

--   EKG,

--   EEG,

--   Spirometrii i testów alergologicznych,

--   USG płodu.

b) Poradnie przy ul Św. Wojciecha:

-     Poradnie:

--   Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,

--   Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

--   Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży,

--   Leczenia Mukowiscydozy,

--   Endokrynologiczno-Ginekologiczna,

--   Położniczo-Ginekologiczna,

--   Okulistyczna i Leczenia Jaskry,

--   Leczenia zeza,

--   Medycyny Sportowej,

-     Pracownie:

--   Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

--   USG;

c) Centrum Psychiatryczne przy ul. Żołnierskiej:

-     Oddziały:

--   I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic,

--   II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,

-     Poradnie:

--   Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

--   Zdrowia Psychicznego,

--   dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych,

--   Zespół Psychiatrii Środowiskowej,

d) Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. M. Skłodowskiej Curie:

-     Poradnie:

--   Logopedyczna;

--   Rehabilitacyjna;

--   Neurologiczna;

--   Dział Fizjoterapii;

3) Zakład leczniczy „Opieka długoterminowa”, w skład którego wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą „Opieka długoterminowa przy ul. Mącznej 4”, w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

a) Oddział Opiekuńczo – Leczniczy;

b) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.

4) Komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny Szpitala ustalany przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 13

1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
1)  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
2)  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 ze zm.);
3)  ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

       2. Szpital pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

       3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

 

§ 14

       1. Wartość majątku Szpitala określają:

1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.

       2. Szpital decyduje o podziale zysku.

       3. Szpital we własnym zakresie pokrywa stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 

§ 15

 

 1. Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.
 2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić po wyrażeniu zgody na zasadach określonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 4. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2-3 jest nieważna.

 

§ 16

 

Szpital może uzyskiwać środki finansowe:

1)z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2)z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1), jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;
3)z odsetek od lokat;
4)z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
5)na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 – 117 ustawy;
6)na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
7)na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy.

 

§ 17

 

1. Przedmiotem działalności, o której mowa w § 16 pkt 2) statutu może być:

1) zbycie, dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych;
2) zbycie, dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie wyposażenia;
3) usługi edukacyjne lub szkoleniowe;
4) badania kliniczne;
5) organizacja wystaw, konferencji, kongresów;
6) sprzedaż prac wykonanych przez pacjentów w ramach kiermaszy;
7) usługi gastronomiczne lub cateringowe;
8) usługi hotelowe,
9) usługi transportowe;
10) usługi parkingowe;
11) usługi sterylizacji;
12) usługi magazynowe; pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

2. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe lub prowadzona ich reklama.

 

§ 18

 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej przekazanego przez Dyrektora.
 2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdza program naprawczy Szpitala.

 

§ 19

 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Szpitala. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Szpital.
 2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Szpitala.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 250
Sekretariat tel. 91 88 06 200
fax tel. 91 88 06 203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 88 06 008
tel. 91 88 06 086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 88 06 060 i tel. 91 487 60 70
fax. 91 48 72 649
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 486 04 25
fax. 91 88 06 198
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250
Strona używa cookies Dowiedź się więcej