SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W SZPITALACH WĘZŁOWYCH

15.12.2020
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W SZPITALACH WĘZŁOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż Szpital Zdroje znajduje się na liście tzw. szpitali węzłowych wyznaczonych do realizacji szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego i niemedycznego szpitali, przychodni i aptek.

Personel tych placówek powinien zadeklarować (za pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie) chęć zaszczepienia się w szpitalu węzłowym. Wybór szpitala powinien być zgodny z lokalizacją placówki.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem wskazanym w wykazie tzw. szpitali węzłowych tj. 91 88 06 250.

Koordynator do spraw szczepień - z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa Jan Ślęzak, tel. 91 880 6223, adres e - mail: j.slezak@zoz-zdroje.pl.

Wypełnioną tabelę bez podpisów (zał. 1 plik.xls) oraz numer telefonu kontaktowego, prosimy przesłać na adres: informatyka@zoz-zdroje.pl (ze względu na ochronę danych plik powinien być zaszyfrowany - bezpłatnym programem 7-zip). Równocześnie hasło do pliku należy przesłać na adres: szczepienia@szpital-zdroje.pl.

Dokumenty w wersji papierowej (z podpisami) należy dostarczyć do Kancelarii szpitala osobiście (Pawilon 5) lub za pośrednictwem poczty na adres: SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin. Koperta powinna zawierać dopisek „Apteka”.

Wymagane dokumenty należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2020 r.

Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Szpital wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a i c) w związku z zakwalifikowaniem Szpitala jako szpitala węzłowego, który będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19, w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);
2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. zarządzania udzieloną zgodą obowiązkiem jej przechowywania i aktualizowania;
3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
3. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi Szpitalowi organizację i proces szczepienia.
4. Dane mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartych umów.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) do wycofania zgody w każdym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących mi na mocy Rozporządzenia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: iod@zoz-zdroje.pl; tel. kontaktowy: 91 8806305.
* RODO - art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

« powrót

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej